بررسی ریشه های شکل گیری «سیاست تغییر» اوباما در قبال مسئله هسته ای ایران

نویسندگان

1 گروه روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

چکیده

این مقاله به بررسی نقش وجایگاه شاخصه های داخلی و خارجی در تغییر سیاست خارجی باراک اوباما در قبال مسئله هسته ای ایران می‌پردازد. سئوال اصلی پژوهش این است که چه مولفه هایی در سیاست خارجی مبتنی بر «تغییر» اوباما در قبال ایران تاثیرگذار بوده است؟  فرضیه اصلی مقاله این است که سیاست «تغییر» اوباما با علم به شکست‌های گذشته و عدم همراهی نهادهای داخلی آمریکا مبتنی بر پذیرش شکست سیاست‌های قبلی بوده است. علاوه بر آن در بعد بین المللی، جامعه جهانی حاضر به همراهی با سیاست تحریم و تهدید ایران نبوده است(لازم به یادآوری است که بعدها، تحریم به یکی از ابزارهای مهم اوباما تبدیل شد اما در ابتدا بدون پیش شرط وارد مذاکره با ایران شد). بنابراین آمریکای دوران اوباما ناچار به گذار از رویکردهای قبلی به سمت پذیرش غنی سازی توسط ایران به منظور جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران و به امید بهبود روابط دو کشور در آینده بوده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی می باشد.

کلیدواژه‌ها


بخشایشی اردستانی، احمد(1379)، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر آوای نور.
-سیف زاده، سید حسین(1378)، اصول روابط بین الملل (الف و ب)، تهران، نشر دادگستر.
جلائی بارنجی، محمدرضا(1388)، تحلیل تصمیمهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس پیش تئوری روزنا، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال شانزدهم، شماره 2، صص 74-49.
-جمشیدی، محمد(1393)، "تحولات خاورمیانه در دوره اوباما و تغییر استراتژی آمریکا رد قبال ایران"، فصلنامه روابط خارجی، سال ششم، صص 104-75.
-دهشیار، حسین، مرادی، حسن(1396)، " نقش راهبردی کنگره در تعیین سیاست‌های امریکا در قبال ایران در دوران اوباما"، مجله علمی-پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، سال یازدهم، شماره 40، صفحات 102-83
راست، بروس،استار، هاروی(1381).سیاست جهانی: محدودیت‌ها و فرصت‌های انتخاب، ترجمه علی امیدی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
عبدالله، عبدالمطلب(1392)، "راهبرد سیاست خارجی آمریکا در قبال انقلاب اسلامی ایران: تدوام یا تغییر؟! مطالعه موردی سیاست خارجی باراک اوباما و مسئله هسته‌ای ایران"،فصلنامه علمی-پژوهشی «پژوهشنامه انقلاب اسلامی»، سال دوم، شماره 7،ص 123-107.
علوی، سید یحیی، امیری، داریوش(1395)، "نقش کنگره و وزارت خزانهداری آمریکا در اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ایران(2014-2010)"، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی سال دهم، شماره 34، صفحات 94-71.
-Ashbee, Edward ,Dumbrell, John (2017) The Obama Presidency and the Politics of Change, Studies of the Americas, ISBN 978-3-319-41032-6 ISBN 978-3-319-41033-3 (eBook), Palgrave Macmillan,
DOI 10.1007/978-3-319-41033-3
-Elizabeth Drew, “How They Failed to Block the Iran Deal,” The New York Review of Books , October 22, 2015, http://www.nybooks.com/articles/ 2015/10/22/how-they-failed-block-iran- deal/; Patrick Goodenough, “Democrats Admit to Being Lobbied by -Russia, China and Europe Before Backing Iran Nuclear Deal,” CNSNews.com , September 23, 2015 http://www.cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/ democrat-senators- lobbied- russia-china-and-europe-deciding-back-iran , accessed December 23, 2015.
-Schultz, Bart, “Obama’s Political Philosophy: Pragmatism, Politics, and the University of Chicago,” Philosophy of the Social Sciences 39 (2) 2009: 127–173.
Gül, Murat, The concept of change and James N. Rosenau: Still international relations? African Journal of Political Science and International Relations Vol. 3 (5), pp. 199-207, May 2009.
-NBC News “Obama: We’ve Put Gadhafi Back on his Heels,” March 29, 2011, accessed December 23, 2015, http://www.nbcnews.com/video/ nightly-news/42329479#42329479 .
-James Mann, The Obamians (New York: Penguin, 2012).
-The President Speaks on the Iran Nuclear Deal at American University,” August 5 2015, accessed August 7, 2015, https://www.whitehouse.gov/ photos-and-video/video/2015/08/05/president-speaksiran- nuclear-deal-american-university . nternational Atomic Energy Agency, “Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran,” GOV/2003/75, November 10, 2003, https://www.iaea.org/sites/default/fi les/gov2003- 75.pdf; “Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic
Republic of Iran,”GOV/2013/56, November 14, 2013, https://www. iaea.org/sites/default/fi les/gov2013-56.pdf , accessed February 16 2016.
-Daniel Kahneman and Amos Tversky, “Prospect Theory: An Analysis of Decisions Under Risk,” Econometrica 47 (2) 1979: 263–91.
- Levy, Jack S. “Learning and Foreign Policy”. International Organization 48 (1994): 279–312;
-Kaussler, Bernd Iran ’ s Nuclear Diplomacy: Power Politics and Confl ict Resolution (New York: Routledge, 2013).
-George W. Bush, “The President’s Press Conference,” April 28, 2005, Public Papers of the Presidents of the United States: George W. Bush Book 1: 1 January–30 June 2005 (Washington DC: USGPO, 2006), 656.
- Pleming, Sue “Clinton Doubts Iran will Respond to Overtures,” Reuters , March 2, 2009, accessed June 5, 2015, http://uk.reuters.com/article/ 2009/03/02/us-iran-usa-clinton-idUKTRE5212ZG20090302 .
-Parsi, Trita, Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran and the United States (New Haven: Yale University Press, 2007), 152.
- Crist, David The Twilight War: The Secret History of America ’ s Thirty Year Confl ict with Iran (New York: Penguin, 2012), 436, 478–9; Parsi, Treacherous Alliance , 230–1, 246–8.
-Welch, David A. Painful Choices: A Theory of Foreign Policy Change (Princeton: Princeton University Press, 2005),
- Goldmann, Kjell Change and Stability in Foreign Policy: The Problems and Possibilities of
Detente (Princeton: Princeton University Press, 1988),
-Ali M. Ansari, Confronting Iran: The Failure of American Foreign Policy and the Roots of Mistrust (London: Hurst and Co, 2006).
- Beeman, William O. The “Great Satan” vs the “Mad Mullahs”: How the United States and Iran Demonize Each Other (Westport: Praeger, 2005
-Warren Hoge and David Sanger, “Iran to Resume Nuclear Plans, Offi cial States at U.N. Conference,” New York Times , 4 May, 2005;
-Kegan, Robert, “Obama's Year One: Contra”, World Affairs Journal, 2010, retrieved in August 2017, in: http://www.worldaffairsjournal.org/article/obamas-year-one-contra
-Wayne, Stephan, “The Impact of Personality on Performance: Barack Obama in the Presidency”, Conference on American Government, Politics, and Policy, 2010, retrieved in August 2017 in: www.american.edu/spa/ccps/upload/aus-wayne-paper.pdf
-Rose, Gideon (1998), Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy, Word Politics, 51 (1),pp,144-172