پیامدهای استانی شدن حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی ایران (با استفاده ازنظریه داده بنیاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی پیامدهای استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی است. روش پژوهش مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. هفتاد مصاحبه‌ انجام‌شده نمایندگان مجلس، مقامات اجرایی و متخصصان دانشگاهی با رسانه‌ها و اسناد و گزارش­های مرتبط با استانی شدن انتخابات مجلس در سه مرحله کدگذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی، تحلیل شده­اند. روش نمونه گیری، نمونه گیری نظری است و همه مصاحبه‌ها برای دستیابی به اشباع تئوریک وارد تحلیل شده­اند. بر اساس یافته‌های پژوهش، پیامدهای استانی شدن انتخابات مجلس در پنج مقوله سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، سازمانی تشکیلاتی و حقوقی قانونی دسته بندی شده است. رابطه بین این مقولات تبیین شده و نتایج پژوهش با پژوهش­های قبلی مورد مقایسه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


اکبری، قاسم، راستی، عمران و جواد میکانیکی (۱۳۹۵)، «استانی شدن انتخابات؛ تمرکزگرایی یا تمرکززدایی، با تأکید بر حوزه‌های انتخابیه استان خراسان جنوبی»، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی خراسان، سال یازدهم، شماره یکم، صص ۴۷ ـ ۲۳.
عباسی، بیژن (۱۳۸۸)، «نقد و بررسی نظام‌های انتخاباتی اکثریتی و تناسبی»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، سال سی ونهم، شماره سوم، صص ۲۵۷ ـ ۲۳۹.
تقی زاده، جواد و ضرغامی، شبیر (۱۳۸۸)، «استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی»، پژوهش‌نامه علوم سیاسی، سال چهاردهم، شماره چهارم، صص ۷۹ ـ ۴۵.
جهرمی، محمد (۱۳۹۰)، بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی، تهران، نشر دانشگاه عالی دفاع ملی، چ اول.
حسینی، یاسین (۱۳۹۰)، حوزه‌بندی انتخابات قوه مقننه در نظام حقوقی ایران با تأکید بر طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی. پایان‌نامه ارشد. گروه حقوق. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه علامه طباطبایی. خسروی، حسن (۱۳۹۴)، «نظام انتخاباتی کارآمد مجلس شورای اسلامی در پرتو نظام‌های انتخاباتی»، فصلنامه علوم سیاسی، سال هجدهم، شماره هفتاد و یکم، صص ۱۲۶ ـ ۹۳.
دانایی‌فرد، حسن، الوانی، سید مهدی و عادل آذر (۱۳۹۰)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت، چاپ چهارم، تهران، انتشارات صفار.
رحمانی زاده دهکردی، حمیدرضا، سعید، پدرام (۱۳۸۱)، «استانی شدن حوزه‌های انتخابیه»، مجلس و پژوهش، سال نهم، شماره سی و هشتم، صص ۱۶۸ ـ ۱۴۵.
رستگار شریعت پناهی، شهرزاد (۱۳۹۶)، «مطالعه تطبیقی نظام‌های انتخاباتی ۶ کشور اروپای شرقی (مقدونیه، بلغارستان، کرواسی، اسلواکی، چک و لهستان)»، مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی، شماره ۱۵۴۰۷.
رینولدز، آندرو، رایلی، بن و الیس آندرو (۱۳۸۹)، دانشنامه نظام‌های انتخاباتی، ترجمه ابوذر رفیعی قهساره، چاپ دوم، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
رفیعی قهساره، ابوذر (1389)، «فرایند رأی‌گیری و انتخابات در کشورهای مختلف (1) (کانادا، ایالات‌متحده و بریتانیا)»، مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی، شماره 10232.
ضرغامی، شبیر (۱۳۸۵)، استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی. پایان‌نامه ارشد گروه حقوق عمومی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز.
فلیک، اووه (۱۳۸۸)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران انتشارت نی.
قهرمان پور، رحمن (۱۳۸۹)، «تأثیر نظام انتخاباتی اسرائیل بر تداوم چند پارگی سیاسی»، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای: اسرائیل شناسی ـ آمریکا شناسی، سال یازدهم، شماره چهارم، صص ۷۲ ـ ۵۱.
مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۹)، «نگاهی به نظرات موافقان و مخالفان استانی شدن در حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی»، گروه حقوق عمومی، شماره ۱۰۶۳۲.
مرکز پژوهش‌های مجلس (1381) «گزارش طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه»، دفتر مطالعات سیاسی، شماره 6458.
معاونت مطالعات راهبردی (۱۳۹۱)، «بررسی نظام‌های انتخاباتی در برخی کشورهای جهان»، اداره تأمین محتوای فرهنگ سیاسی، ۴۳ ـ ۱.
مقصودی، مجتبی، ابراهیم‌آبادی، غلام‌رضا (۱۳۹۰)، «تأثیر استانی شدن انتخابات بر وظیفه نمایندگی»، فصلنامه ره نامه سیاست‌گذاری، سال دوم، شماره چهارم، صص ۲۶ ـ ۹.
منصوریان، مصطفی (۱۳۹۶)، نظام حقوقی حاکم بر انتخابات، تهران، نشر پژوهشکده شورای نگهبان، چ اول.
میرزاده کوهشاهی، نادر، میرزاده کوهشاهی، مهدی (۱۳۹۰)، «امکان‌سنجی استانی شدن حوزه‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی»، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال چهاردهم، صص ۱۷۰ ـ ۱۵۱.
گروه پژوهش و تحلیل خبری (1394) «مزایا و معایب استانی شدن انتخابات مجلس» (منبع آنلاین) دسترسی در (9 اردیبهشت 1394) آدرس کامل اینترنتی http://www.irna.ir/fa/News/81589292
احرار گیل (1393) «استانی شدن انتخابات مجلس؛ فراموشی مناطق محروم با تقویت نظام حزبی» (منبع آنلاین) دسترسی در (5 آذر 1393) آدرس کامل اینترنتی http://ahrargil.com/?p=51026
عطائی، امین (1394) «نماینده مردم تهران: طرح استانی شدن انتخابات نمی‌تواند مشکلات فعلی انتخابات مجلس را حل کند» (منبع آنلاین) دسترسی در (22 اردیبهشت 1394) آدرس کامل اینترنتی
http://aminataee.blog.ir/1394/02/22
آبدانان نیوز (1394) «ده ایراد اساسی استانی شدن انتخابات» (منبع آنلاین) دسترسی در (9 تیر 1394) آدرس کامل اینترنتی http://www.abdanannews.com/showArticle.aspx?ld=16818
قوام ملکی، حمیدرضا (1393) «نقدی بر استانی شدن انتخابات» (منبع آنلاین) دسترسی در (23 آذر 1393) آدرس کامل اینترنتی http://www.tahlileiran.ir/a/191.html
سادات احمدی، مرجان (1394) «بایدها و نبایدهای استانی شدن انتخابات با محوریت فعالیت احزاب» (منبع آنلاین) دسترسی در (19 اردیبهشت 1394) آدرس کامل http://www.isna.ir/news/94021910370
بالاگریوه (1393) «دیدگاه نمایندگان موافق و مخالف استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی» (منبع آنلاین) دسترسی در (23 آذر 1393) آدرس کامل اینترنتی http://balagerive.ir/index.php?newid=1152
گلستان ما (1394) «مزایا و معایب استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی» (منبع آنلاین) دسترسی در (15 خرداد 1394) آدرس کامل اینترنتی http://golestanema.com#coment-16291htmil
سیاست روز (1394) «استانی شدن انتخابات در مسیر دوراهی» (منبع آنلاین) دسترسی در (6 اردیبهشت 1394) آدرس کامل اینترنتی http://siasatrooz.ir/vdcgzy9y.ak9q74prra.html
نماینده (1394) «طرح تکراری استانی شدن انتخابات» (منبع آنلاین) دسترسی در (13 اردیبهشت 1394) آدرس کامل اینترنتی http://namayande.com/news/91800
نماینده (1394) «معایب استانی شدن انتخابات از نگاه سخنگوی وزارت کشور» (منبع آنلاین) دسترسی در (19 اردیبهشت 1394) آدرس کامل اینترنتی namayande.com/news/92495
نماینده (1394) «محور آسیب‌شناسی استانی شدن انتخابات» (منبع آنلاین) دسترسی در (15 اردیبهشت 1394) آدرس کامل اینترنتی http://namayande.com/news/92020/40
ایران نوزده (1394) «کلیات طرح استانی شدن انتخابات» (منبع آنلاین) دسترسی در (12 اردیبهشت 1394) آدرس کامل اینترنتی http://irannoozdah.ir/?p=12852
امیری، فاطمه (1389) «راه طولانی استانی شدن انتخابات مجلس» (منبع آنلاین) دسترسی در (28 دی 1389) آدرس کامل اینترنتی http://jamejamonline.ir/online/670841645293019759
خبرگزاری دانشجو (1394) «طرح استانی شدن انتخابات هزینه برگزاری انتخابات را افزایش خواهد داد» (منبع آنلاین) دسترسی در (7 اردیبهشت 1394) آدرس کامل اینترنتی http://snn.ir.fa/news/405424
بویر نیوز (1393) «معایب و مزایای استانی شدن انتخابات مجلس» (منبع آنلاین) دسترسی در (22 آذر 1393) آدرس کامل اینترنتی http://boyernews.com/131845
خطب شکن (1393) «انتخابات استانی مجلس با امضای 170 نماینده + متن کامل طرح»، (منبع آنلاین) دسترسی در (30 دی 1393) آدرس کامل اینترنتی http://khatabshekan.ir/9781/
منابع انگلیسی
Lizzeri, Alessandra and persico, Nicolo (2001) »the provision of publice Goods Under Alternative Electoral Incentives«.by: American Economic Review. www. Econ. Nyu.edu/ user// Lizzeria/ aetype 1.
Persson,Torsten, Tabellini Guide. And Trebbi, Francesco (2003) » Electoral Rules and Corruption «. by: the European Economic Association. www. Citessrx. Ist. Psu. Edu/ viewdo/ download? Doi= 10. 1. 1. 62
Jones, Michael, Alony, Irit (2011) »Guiding the Grounded Theory in Doctoral Studies-An Example from the Australian film Industry«. by: international Jornal of Doctoral Studies, Vol.6.
Norris, pippa (1997) coosing Electoral Systems: Proportional, Majoritarian and Mixed Systems. Internationl Political Science Review, Vol. 18, no. 3, 297-312.
Glaser, Barney G (1978) Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory, mill valley, California: The Sociology Press.