آسیب شناسی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای اصلاح آسیب‌های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا.

3 استادیار علوم سیاسی و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

از مسائل مهم هر انتخابات آسیب‌های آن است. بدین سان آسـیب شناسی انتخابات ریاست جمهوری ایران و راهکارهای اصلاح آسیب‌های آن، هدف این تحققق قـرار گرفت. تحقیق حاضر با روش ترکیبی، ابتدا از طریق روش دلفی پس از طی سه مرحله مبادرت به تهیه و تدوین پرسشنامه نهایی در قالب 19 سوال از مهم‌ترین آسیب‌ها و راهکارها از نظر اهمیت و اولویت شامل 85 شاخص از آسیب‌ها و 20 شاخص از راهکارها نمود. گروه دلفی متشکل از 15 نفر از اساتید دانشگاه، خبرگان وکارشناسان انتخابات تعیین گردید. سپس با روش پیمایشی مبادرت به جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها نمود. جامعه آماری به تعداد 180 نفر با در نظر گرفتن جنبه‌های علمی، فنی و تخصصی انتخابات تعیین گردید. آنالیز پرسشنامه‌ها در محیط نرم افزار 23spss و تجزیه وتحلیل عاملی اکتشافی داده‌ها نشان داد که انتخابات ریاست جمهوری با آسیب‌های متعدد درحوزه‌ها و زمینه‌های مختلف که ناشی ازعلل و عوامل قانونی، زمینه‌ای، فردی و رفتاری و ساختاری است. که از نظر میزان تأثیر بر مسائل و مشکلات انتخابات یکسان نبوده و بنا بر ماهیتی که دارند در قبل از برگزاری انتخابات، حین برگزاری انتخابات، روز رأی گیری، شمارش واعلام نتیجه انتخابات و پس از برگزاری انتخابات به نسبت متفاوت وجود دارند، که به راهکارهای اصلاح که این تحقیق به آنها دست یافته نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها


آرمان، مانی وحسن جوشقانی (1394)، «طراحی و اعتباربخشی الگوی تحلیل وضعیت نظام مدیریت منابع انسانی»، فصلنامهپژوهش‌های مدیریتمنابعانسانی، دوره 7، شماره چهار.
احمدی، علی (1389)، انتخابات در ایران: بررسی حقوقی و قانونی، تهران: انتشارات میزان.
احمدی، فضل اله و همکاران (1378)، «تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق»، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره اول، شماره 175.
امیری فر ح آبادی، جعفرو همکاران (1395)، «آسیب شناسی فرایند سیاست پژوهی درنظام آموزش عالی ایران، مطالعه‌ای کیفی»، فصلنامهمطالعاتمیان رشته‌ای درعلومانسانی، دوره هشتم، شماره 4.
احمدی، فضل اله، ونصیریانی، خدیجه، و اباذری، پروانه (1378)، تکنیکدلفی:ابزاریدرتحقیق، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، بهار و تابستان، شماره 175-185.
بنی هاشمی، میرقاسم (1395)، انتخابات ثبات سیاسی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بنیانیان، حسن (1379)، «مدلی برآسیب ‌شناسی انقلاب اسلامی»، درمجموعه مقالات همایش آسیب‌های انقلاب اسلامی، تهران: نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی، جلد سوم.
پاشایی زاد، حسین (1386)، نگاهی اجمالی به روش دلفی، فصلنامه پیکنور، دوره ششم، شماره2.
تقی زاده، جواد (1383)، «تاملی برحق رأی درحقوق ایران با نگاهی بر حقوق فرانسه»، نشریه حقوق اساسی، دوره اول، شماره 1.
حقیقی، محمد صادق (1370)، انتخابات: تعاریف و اصلاحات، تهران: انتشارات دفتر انتخابات وزارت کشور.
خرمشاد، محمد باقر (1385)، مردم سالاری دینی، تهران: انتشارات دفتر نشرمعارف.
رهنورد، فرج اله ومهدوی راد، نعمت الله (1389)، مدیریت انتخابات، تهران: انتشارات اطلاعات.
رْز، ریچارد (1390)، دایره المعارف بین المللی انتخابات، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: انتشارات میزان.
سریع القلم، محمود (1389)، فرهنگ سیاسی ایران، تهران: نشر فروزان روز.
کاوه، محمد سعید (1388)، شنبه پس از انتخابات، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی
قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل (1382)، بایسته‌های حقوقاساسی، تهران: انتشارات میزان.
ممی زاده، جعفر (1375)، «فرهنگ شالوده سازمان»، مجله تدبیر، دوره سوم، شماره 61.
معین، محمد (1371)، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
هاشمی، سید محمد (1383)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
هریسی نژاد، کمال الدین (1380)، «نظری بر ابعاد حقوقی انتخابات و راه‌های توسعه آن»، نشریه دانشکدهادبیاتوعلومانسانیتبریز، دوره 44، شماره 180 - 181.
هوسمی‌نژاد، محمد تقی(1382)، فرهنگ پیشرفته آکسفورد، تهران: انتشارات آذین نگار.
- Brodeur, Michael, (2008), the Role of Organizational Diagnosis in Organizational learning, Antioch New England Graduate School, Journal of Counseling and   Development, 71(6), 642-650.
Darhishire, H ,Media and Electoral precess, Media and Democracy, (Strasbourg, ouncil of Europe ,1998).
Harrop, Martin and Miller W. L,Election and Voter: A Comparative Introduction,( London: Macmillan Press,1987).