نویسنده = اسماعیل شفیعی
تأثیر شیوه تربیتی استبدادی در خانواده ایرانی بر فرهنگ سیاسی در دوره پهلوی دوم

دوره 11، شماره 40، آذر 1396، صفحه 45-64

فرهاد نوائی؛ محمود کتابی؛ اسماعیل شفیعی


نقش مؤلفه‌های مختلف در جهت‌گیری فرهنگ سیاسی نخبگان پهلوی دوم

دوره 10، شماره 37، اسفند 1395، صفحه 75-94

محمود کتابی؛ اسماعیل شفیعی؛ فرهاد نوایی