نویسنده = حمیدرضا حقیفت
گفتمان ناسیونالیستی ایل قشقایی از مشروطه تا انقلاب اسلامی

دوره 16، شماره 60، آذر 1401، صفحه 161-180

زرآسا رجایی دستغیب؛ حمیدرضا حقیفت؛ محمدکاظم کاوه پیشقدم


نقش سازه مفهومی‌لیبرالیسم در صورتبندی گفتمان اصلاحات در ایران؛ رویکردی انتقادی

دوره 13، شماره 48، آذر 1398، صفحه 131-150

ابراهیم زارع؛ حمیدرضا حقیفت؛ عبدالامیر جرفی