پوپولیسم اروپایی و تاثیر آن بر سیاست خارجی و امنیتی اروپا در قبال ج.ا.ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، اصفهان ، ایران(خوراسگان)

2 استادیار روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان ، ایران،

چکیده

بعد از یک فرایند طولانی چند دهه‌ای از همگرایی موفق، طی سالهای اخیر اتحادیه اروپایی با چالش‌های چند لایه و چندگانه‌ای در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی روبرو شده است. در کانون این چالش ها، بحران مالی و اقتصادی اروپا، بحران مهاجرت و بحران امنیت قرار دارد که ثمره همگی آن ظهور و تقویت جنبش‌های سیاسی پوپولیستی در صحنه سیاسی اروپا بوده است. اهمیت پدیده پوپولیسم در کنار تمامی تبعات و آثار آن به تاثیراتی بازمی‌گردد که بر ارزش‌ها و نظام سیاسی حاکم بر کشورهای اروپایی و نیز هدف کلان همگرایی اروپایی ازجمله در حوزه سیاست خارجی برجای می‌گذارد. این مقاله درصدد بررسی تاثیر احیا و قدرت‌گیری احزاب و جنبش‌های پوپولیستی بر سیاست خارجی و امنیتی اروپا در قبال ایران است. فرضیه نویسندگان این است که بر اساس شواهد موجود احزاب پوپولیستی مستقر در قدرت، تاکنون از موازین موجود سیاست خارجی و امنیتی اروپا در قبال ایران فراتر نرفته‌اند. به عبارت بهتر ظهور و قدرت‌گیری احزاب پوپولیستی در اروپا تاثیری بر تغییر رویکرد مستقر اروپا نسبت به ایران نداشته است. در این مقاله از روش کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات و از روش تحلیلی- توصیفی نیز برای ارزیابی داده‌ها استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


آجیلی، هادی و خدادوست، جبار (1392)، «بحران یورو و تاثیر آن بر روند همگرایی اتحادیه اروپایی»، پژوهشنامه ایرانی سیاست بین‌الملل، شماره 10.
آقامحمدی، ابراهیم (1395)، «بررسی امکان بکارگیری نظریه‌های همگرایی در تحلیل بحران اروپا»، پژوهشنامه روابط بین‌الملل، شماره 35.
حسینی، سید حسین (1386)، «پوپولیسم مذهبی»، بازتاب اندیشه، شماره 86
غلامی، طهمورث (1397)، «از اراده تا اجرا»، دنیای اقتصاد، قابل بازیابی در: https://donya-e-eqtesad.com
لاکلائو، ارنستو و ژیژک، اسلاوی ، در ستایش پوپولیسم، ترجمه محمد ایزدی و عباس ارض پیما، تهران، نشر رخ داد نو، 1388
نظری، علی‌اشرف و سلیمی، برهان (1394)، «پوپولیسم راست افراطی در دموکراسی اروپایی: مطالعه موردی فرانسه»، فصلنامه دولت‌پ‍ژوهی، شماره 4.
 
Asch, R.G. 2015, “The decline and fall of the European Union: is it time to rip it up and start again?” Open Democracy, available at: www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/ 
Balfour, R& Mudde, C. 2016, Europe’s Troublemakers: The Populist Challenge to Foreign Policy, European Policy Center.
Borque, A. 2015, “Defensa y Fuerzas Armadas?,  Available at: www.libertaddigital.com/espana/2015-12-09/defensa-y-fuersaz  
Buti, M. and Pichelmann. 2017, “European Integration and Populism: Addressing Dahrendorf,s Quandary”, Policy Brief, School of European Political Economy
Fieschi, C. 2013, “Who’s afraid of the populist wolf?”, available at: www.opendemocracy.net
Fischer, J. 2016, “Reawakening Europe”, Available at:  https://www.project-syndicate.org
Grabbe, H. 2015, “Finding on Discontent”, Berlin Policy Journal, available at: www.berlinpolicyjournal.com/feeding-on-discontent 
Gellner, E. L. 1969, Populism, London, Weidefeld and Nicholson.
Grimm, Marc. 2019, "Pro Islamism and Anti-Semitism within Germany's Populist Radica Right AfD", European Journal of Current Legal Issues, Vol 26, No.1
Hamid, Shadi. 2019, "Populism: How Refuges flows and fear of Muslims drive Right- Wing support", available at: www.brookings.edu 
Lega Nord, “Lega, Calderoli: Siria”, available at: www.leganord.org
Levy, Y.B 2015, THE UNDIPLOMATS: RIGHT-WING POPULISTS AND THEIR FOREIGN POLICIES, available at: http://www.cer.eu/sites/default/files/publications
Linek, K. 2011, “The Representative versus Responsible Government and May’s Law”, Czech Sociological Review, Vol. 47, No.6   
Moravcsick, A. 1998, The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht, Cornell University Press.
Moravcsick, A. and Schimmelfennig, F. 2009, “Liberal Intergovernmentalism”, in European Integration Theory, edited by Antje Wiener and Tomas Diez, Oxford University Press.
Moravcsik, A. and Nicolaïdis. 1999, K. “Explaining the Treaty of Amsterdam: interests, influence, institutions”, Journal of Common Market Studies 37(1)
Podemos, “Seven urgent Measure to Combat the so-called Islamic State”, available at: www.podemos.info
Rosamond, B. 2012, “Supranational Governance and Economic Patriotism? The European Union, Legitimacy and Reconstruction of State Space”, Journal of European Public Policy, Vol. 19, No. 3
Surel, Y. 2011, “The European Union and the Challenges of populism”, Policy Brief, no. 27.
Verbeek, B. and Zalsove, A. 2015, “The Impact of the Populist Radical Right Parties on Foreign Policy: the Northern League as a Junior Coalition Partner in the Berlusconi Government”, European Political Science Review, Vol.7, no.4. 
Financial Tribune, November 2018