دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، اسفند 1398، صفحه 1-230 
راهکارهای دفاع نرم در جنگ رسانه‌ای از منظر مقام معظم رهبری

صفحه 3-24

جعفر حیدری؛ حسین مسعودنیا؛ غلامرضا دوازده امامی؛ محمود رضا قاضی رهبر


جایگاه تشهیر رسانه ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی

صفحه 133-150

صدیقه بیگم شجاعی؛ محمدرسول آهنگران؛ محمد روحانی مقدم