دوره و شماره: دوره 13، شماره 46، خرداد 1398 
تأثیر سیاست‌های حزبی جمهوری اسلامی ایران بر حیات احزاب سیاسی

صفحه 46-23

خیراله خیری اصل؛ امیر مسعود شهرام نیا؛ حمید نساج؛ عباس حاتمی


گستره ولایت فقها در اندیشه و عمل سیاسی محقق کرکی

صفحه 94-73

ناصر جمالزاده؛ میلاد موحدیان؛ علی یاسمی