ضعف اجماع نخبگان و پیامدهای آن برچرخه سیاست گذاری توسعه در ایران (برنامه‌های اول،دوم و سوم توسعه ج.ا. ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی،گرایش سیاست گذاری عمومی، گروه علوم سیاسی،دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 استادیار گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

چکیده

اصولاً موفقیت امر سیاست گذاری منوط به موفقیت در مراحل پنجگانه چرخه سیاست گذاری عمومی می‌باشد. با توجه به اهمیت مقوله برنامه ریزی توسعه این مقاله بدنبال بررسی ضعف اجماع نخبگان سیاسی در فرایند چرخه سیاست گذاری برنامه‌های توسعه بوده است.به عبارت دیگر به دنبال پاسخ به این سئوال بودیم که ضعف اجماع نخبگان در سطح حاکمیت چگونه بر سیاست گذاری برنامه‌های توسعه اول، دوم و سوم در جمهوری اسلامی ایران اثر گذاشته است؟ در پاسخ به این موارد این فرضیه برجسته شده است که ضعف اجماع نخبگان در سطح حاکمیت در سیاست گذاری برنامه‌های توسعه به دلیل فقربرنامه نویسی راهبردی بلند مدت سبب شکل گیری چرخه معیوب سیاست گذاری توسعه گردیده است و تحقق اهداف برنامه‌های توسعه را با چالش جدی مواجه کرده است .این مقاله با استفاده از روش توصیفی –تبیینی تلاش کرده است نشان دهد تا زمانی که اجماع لازم میان نخبگان در سطح حاکمیت در سیاست گذاری حول محور یک برنامه راهبردی بلند مدت برای توسعه با نظارت کامل در اجرا رخ ندهد چرخه معیوب سیاست گذاری اصلاح نمی گردد و درس گرفتن تجارب گذشته در این رابطه می‌تواند چراغ راهی باشد برای تحقق سند چشم انداز و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در آینده.‎

کلیدواژه‌ها


-                    احمدی امویی، بهمن (1383)، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر گام نو
-                    اشتریان، کیومرث (1386)، سیاستگذاری عمومی ایران، تهران، نشر میزان
-                    بشریه، حسین، (1381)، دیباجه‌ای بر جامعه شناسی ایران، تهران، نشر نگاه معاصر
-                    بهکیش، محمد مهدی،(1381)، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، نشر نی
-                    حری، محمدصادق، (1380)، برنامه ریزی و توسعه پایدار، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اراک شماره 1
-                    حسینی، محمد صادق، (1387)، پدید خاتمی ترجمه محمد رسول دریایی، تهران، نشر خانه اندیشه جوان
-                    درخشان، مسعود، مهرآرا، محسن، (1383)، نگاهی به مسائل اقتصاد ایران و کارهایی آن، تهران دفتر بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
-                    رواسانی، شاپور، (   1390   )، دولت و حکومت ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر
-                    سازمان مدیریت و برنامه ریزی، (1382)، روسای سازمان برنامه بودجه از آغاز تا تشکیل سازمان مدیریت برنامه ریزی تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
-                    سازمان مدیریت و برنامه ریزی (1383)، گزارش ربع قرن عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران، تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
-                    رزاقی، سهراب، (1378)، نوسازی و توسعه سیاسی در ایران و منتقدان آن، مجموعه مقالات همایش  مشارکت سیاسی، احزاب
-                    عظیمی، حسین، (1371)، مدارهای توسعه نیافتهگی در اقتصاد و ایران، تهران، نشر نی
-                    صادقیان حسن محمد و امانی، داریوش، (1384)، خصوصی سازی و اثر آن بر بازار کار، اطلاعات سیاسی اقتصادی، خرداد و تیر 84.
-                    عبادی، ابراهیم، (1383)، جذب سرمایه خارجی ایران، روزنامه همشهری، شماره 3360
-                    فاخری، مهدی، (1382)، سازمان جهانی تجارت و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دفتر مطالعات سیاسی دینی اسلامی
-                    قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، (1368)، تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
-                    قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی  و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1373)، تهران، سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور
-                    قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، (1378)، تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
-                    قره باغیان، مرتضی، (1372)، خصوصی سازی به مشابه ابزاری برای تعدیل اقتصادی، مجله مجلس و پژوهش، شماره 2، تهران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
-                    کرد زاده کرمانی، محمد، (1380)، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی
-                    مدنی، امیر باقر، (1372)، ویژگی‌های ساختاری و رفتاری در نظام اداری ایران، مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل اداری ایران، تهران، و دانشگاه علامه طباطبایی
-                    مؤمنی، فرشاد، (1374)، کالبد شکافی یک برنامه توسعه، تهران، موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
-                    مهدوی، ابوالقاسم، (1380) راهبردهای کلان رشد اقتصادی در ایران، تهران، موسسه مطالبات و پژوهش‌های بازرگانی و
-                    وحید، مجید(1383)، سیاستگذاری عمومی، تهران، نشر میزان
 
 
-                    Amouzegar , Jahangir. (1999), khatami and Iranian Economy at mid- term, the middle east journal ,vol.53, no4, pp,534-552
-                    Harold lasswell, the policy orientation , in Daniel lerner ,Harold D.lasswell (ed) ,The policy science:Recent Developments in scope and method, Stanford ,ca:Stanford university press,1951