نقش سنت‌های الهی در تداوم انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد شهرضا

2 علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا -اصفهان-ایران

3 علوم سیاسی-دانشکده علوم انسانی -دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا - اصفهان ایران

چکیده

آینده و تداوم انقلاب اسلامی ایران از منظر حضرت آیت الله خامنه ای،موضوع مقاله حاضر است . آیا این انقلاب، آنگونه که برینتون در کتاب کالبد شکافی انقلاب مطرح نموده، دچار واکنش بازگشتی خواهد شد و یا به حرکت خود براساس آرمانهای اولیه ادامه خواهد داد؟ در این مقاله، این انگاره را بررسی می‌کنیم که برخلاف نظریه‌های رایج، از نظر ایشان وقوع واکنش ترمیدوری در این انقلاب کاملاً محتمل است اما از طریق شناخت سنن الهی و عمل صحیح و به موقع به این سنن از سوی مسئولان، خواص و مردم ،می توان با آن مقابله کرد . رویکرد مقاله توصیفی – تطبیقی بوده و از نظریه روند انقلاب‌های برینتون به عنوان مبنای نظری پژوهش استفاده شده است . در تعریف مفهوم "سنن الهی" از نظریه محمدباقر صدر و در بیان دیدگاه‌های آیت الله خامنه ای به بیانات شفاهی معظم له استناد شده است.

کلیدواژه‌ها


- قرآن کریم، ترجمه ی آیت الله مکارم شیرازی
-آقابخشی،علی،افشاری راد،مینو(1379) فرهنگ علوم سیاسی،تهران،نشر چاپار
- برینتون، کرین ( 1385) کالبد شکافی چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات زریاب
-بلیکی،نورمن(1391)پارادایمهای تحقیق در علوم انسانی،ترجمه سید حمید رضا حسینی،محمدتقی                            ایمان،مسعود ماجدی،قم،پزوهشگاه حوزه و دانشگاه
-ساروخانی،باقر(1380)روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، تهران،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
- صدر، محمد باقر(بی تا) سنتهای تاریخ در قرآن، موسوی، جمال، انتشارات روزبه، تهران
- طباطبایی، محمدحسین (1374) تفسیر المیزان، ترجمه موسوی همدانی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
-عشقی،لیلی(1395)زمانی میان زمانها(امام،شیعه و ایران)،مترجم: احمد نقیب زاده، تهران،نشر فلات
-کوهن،تامس ساموئل(1394)ساختار انقلابهای علمی، ترجمه سعید زیبا کلام،تهران، انتشارات سمت
- مصباح یزدی، محمدتقی (1390) جامعه و تاریخ از نگاه قرآن، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
- هانتینگتون، ساموئل (1380) تمدنها و بازسازی نظام جهانی، ترجمه مینو احمد سرتیپ، تهران، کتابسرا
ب: مقالات
-بازرگان، مهدی(1372) سیر اندیشه دینی، مصاحبه، مجله کیان، شماره2
- درخشه، جلال، آقایی، محمد، فتحی مهر، محمدرضا (1396) آفاق تمدن نوین اسلامی در سپهر اندیشه ی آیت الله خامنه‌ای، فصلنامه علمی پژوهشی انقلاب اسلامی، سال هفتم، بهار، شماره 22
-شبان نیا، قاسم(1391) «ارزیابی نظریه چرخش انقلابها و تطبیق آن بر انقلاب اسلامی»،معرفت سیاسی،شماره2
-معینی پور، مسعود، غرسبان، مرتضی(1398)نقش سناریوی نفوذ در بازگشت پذیری انقلاب اسلامی(با تاکید بر اندیشه آیت الله خامنه‌ای)فصلنامه سیاست،دوره 49، شماره2
- سایتKhamenei.ir