تحلیل روان شناختی ویژگی‌های شخصیتی امام خمینی (ره) بر اساس نظریه بزرگمرد در رویارویی با مسئله فلسطین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات، علوم سیاسی، واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی، اندیشه سیاسی و مسائل ایران، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

4 استادیار دانشکده علوم سیاسی و روابط بین الملل واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مطالعه در سبک رهبری امام خمینی (ره) از منظر تئوری رهبری، امکان شناخت شخصیت این رهبر مقتدر سیاسی که منجر به تحقق انقلاب اسلامی ایران شد را فراهم می‌کند. بر اساس مهمترین فرضیه پژوهش حاضر، میتوان ویژگی‌های شخصیتی امام خمینی را بر اساس نظریه بزرگمرد که به صورت شفاف و با جزییات کامل ویژگی‌های یک رهبر عالی را تعریف کرده است؛ تحلیل نمود. بنابراین، این مطالعه در صدد است به کمک نظریه بزرگمرد به تحلیل روانشناختی صفات و ویژگی‌های شخصیتی امام خمینی بپردازد. پژوهش حاضر مطالعه‌ای بنیادی اکتشافی و از دیدگاه پارادایمی کیفی است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و گردآوری داده‌ها به شکل کتابخانه‌ای از منابع  متعدد و به روش فیش برداری انجام شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد، مولفه‌های اخلاقی و شخصیتی امام خمینی(ره) نظیر شجاعت، خوشبینی، روشنفکری، قدرت تعقل و درایت، خلاقیت، جذب اعتماد مردمی، نظم و زمانبندی هدفمند، از خود گذشتگی، عدالت، صداقت، خویشتنداری و جامعیت شخصیت، ایشان را به عنوان الگوی بزرگمرد تاریخ به جهانیان معرفی کرده است که در برخورد با مسئله فلسطین خود را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


 • ابن سینا (1390)، الهیات شفا، ترجمۀ دادجو، تهران، انتشارات امیرکبیر
 • اسکروتن، راجر (1399)، متفکران چپ نو، ترجمۀ بابک واحدی، تهران، نشر مینوی خرد
 • اسماعیل پور نیازی، حسن؛ فنائی اشکوری، محمد؛ شریفی، احمد حسین (1393)،جایگاه حمایت از محرومین در عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی، نشریۀ حکومت اسلامی، پاییز 1393 - شماره 73،صفحات از 131 تا 154
 • اشرف نظری، علی (1384)، تحلیل قدرت سیاسی از دیدگاه استیون لوکس؛ قدرت از نگاه کثرت‌گرا، اصلاح‌طلب و رادیکال، نشریۀ راهبرد شماره  36 فصل تابستان 1384،ص 384-392
 • بودون، ریمون، بوریکو، فرانسوا (1385)، فرهنگ جامعه شناسی انتقادی، ترجمۀ عبدالحسین نیک گوهر، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر
 • پیلچر،جین؛ ولهان، ایملدا (1399)، مطالعات جنسیت و زنان، ترجمۀ شکوری راد و مرادی طادی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 • پین، مایکل (1389)، فرهنگ اندیشۀ انتقادی، ترجمۀ یزدانجو، تهران، نشر مرکز
 • دلشاد تهرانی، مصطفی، (1379)، دولت آفتاب: اندیشه سیاسی و سیره حکومتی علی (ع)، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی
 • حقیقت، سیدصادق (1384)،توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه، تهران، نشر نگاه معاصر
 • خامنه‌ای، سید علی، مجموعه بیانات، منتشره در تارنمای رسمی (ir)
 • خامنه‌ای، سید علی (1398)، شرح نهج البلاغه (دورۀ سه جلدی)، تهران، انتشارات انقلاب اسلامی
 • خیرخواهان، جعفر (1388)،اقتصاد رانتی (توزیعی) در برابر اقتصاد تولیدی (رقابتی)، ماهنامه حقوق و اقتصاد، شماره ۶ (آبان ۱۳۸۸)، ص 30-36
 • راسخ، محمد (1393)، حق و مصلحت، تهران، انتشارات طرح نو
 • زمزم، علیرضا (1395)، هندسه (توزیع و تمرکز) قدرت با استناد به دیدگاه برخی فقهای معاصر، علوم سیاسی،19(شماره75-پاییز95),ص85-102
 • سروراخلاقی، غلام (1394)، رابطه قدرت و عدالت در فقه سیاسی، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی
 • شریف الرضی، محمد بن حسین (گردآورنده) (1372)، نهج البلاغه، مترجم عبدالمحمد آیتی، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی
 • صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم شیرازى (1364)، مفاتیح الغیب (با تعلیقات مولى على نورى)، تصحیح و مقدمۀ محمد خواجوى، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى
 • عالم، عبدالرحمن (1379)، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی
 • فورکوش، موریس (1391)، عدالت، ترجمۀ دیهیمی، تهران، نشر نی؛ در وینر، فیلیپ (1391)، فرهنگ اندیشه‌های سیاسی، ترجمۀ دیهیمی، تهران، نشر نی، ص 218-239
 • فوکو، میشل (1394)، اراده با دانستن، ترجمۀ جهاندیده و سرخوش، تهران، نشر نی
 • فولادوند، عزت الله (1377)، خرد در سیاست، تهران، انتشارات طرح نو
 • فیرحی، داود (1391)، فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد 1)، تهران، نشر نی
 • کاتوزیان،ناصر (1388)،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، انتشارات میزان
 • کلی، جان (1388)، تئوری حقوقی در غرب، ترجمۀ راسخ، تهران، نشر طرح نو
 • ماکیاولی، نیکولو (1389)، شهریار، ترجمۀ آشوری، تهران، انتشارات آگه
 • محقق داماد، مصطفی (1389)، قواعد فقه، جلد 1، قم، مرکز نشر علوم اسلامی
 • مطهری، مرتضی (1354)، سیری در نهج البلاغه، تهران، ناشر نامشخص
 • منان، پی‌یر (1394)، تاریخ فکری لیبرالیسم، ترجمۀ احمدی، تهران، انتشارات آگه
 • لاگلین، مارتین (1391)، مبانی حقوق عمومی، ترجمۀ راسخ، تهران، نشر نی
 • لوکس، استیون (1393)، قدرت (نگرشی رادیکال)، ترجمۀ عماد افروغ، تهران، انتشارات علم
 • نصار، ناصیف (1376)، قدرت سیاسى و اصل عدالت، ترجمۀ خلجی، نشریۀ نقد و نظر 1376 شماره‌های 2 و 3
 • Cuddon,A.J.(1998),Literary Terms and theory, London, Penguin Boks
 • Steffensmeier , H. Brady, D.Collier (2009), The Oxford Handbook of Political Methodology, Oxford, the Oxford university press