اپیدمی جهانی کرونا و تاثیر آن بر حاکمیت ملی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی، قم ، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد تهران غرب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

موضوع مقاله، بررسی تاثیر اپیدمی کرونا بر حاکمیت ملی در ایران می‌باشد. سئوال پژوهش این است که اپیدمی کرونا چه تاثیری بر حاکمیت ملی ایران دارد؟ فرضیه اصلی تحقیق این است کرونا در بعد حقوقی به تقویت حاکمیت  ملی و ناسیونالیسم و تغییر گروه‌های مرجع در ایران منجر می‌شود. روش تحقیق در این مقاله، کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است.  نتایج تحقیق نشان می‌دهد اپیدمی کرونا به تقویت حاکمیت دولت-ملت  انجامیده است. وضعیت پاندمیک می‌تواند به تقویت حاکمیت ملی و ملی گرایی منجر شود. بدین ترتیب که سیاست‌های دولتها از جمله ایران همچون کنترل مهاجرت، مهار جابجایی جمعیت در داخل، سیاست‌های اقتصادی حمایتگرایانه و ... نشان از اتکا به خود و ناامیدی از نهادهای بین المللی و همکاری‌های دولتی دارد. تکیه بر دستاوردهای داخلی، در پیش گرفتن سیاست‌های ملی و تغییر جایگاه پزشکان به عنوان گروه‌های مرجع جدید می‌تواند نمونه‌ای از تشدید ملی گرایی در کشور تفسیر شود.

کلیدواژه‌ها


 • احدی، حدیث، طولایی، هومن، کاوه، محمد (1398) چالش‌ها وفرصت‌های آموزش عالی در فرآیند جهانی‌شدن، نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
 • اسمیت، استیو، بیلیس، جان(1383)، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین: زمینه تاریخی و نظریه ها، ساختارها و فرآیندها، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
 • افتخاری، اصغر، تهرانیان، مجید(1381)، جهانی شدن: چالش‌ها و ناامنی ها، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
 • امین زاده، الهام، علاقه بند حسینی، یونس(1393)، "جایگاه مفهوم «حاکمیت» در حقوق بین الملل فضا"، مجله حقوقی بین المللی، شماره 50، صفحات 54-37.
 • بدیعی، مرجان، حسینی، نرجس السادات (1391) جهانی‌شدن و تحول مفهوم حاکمیت ملی، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال دوازدهم، شماره 25
 • تقوی، سید ناصر. (1382)،دغدغه‌های شهر جهان، تهران : انتشارات سیاست تهران.
 • ریتزر، جورج(1374)، نظریه‌های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی
 • سجادی، سید محمد (1382). جهانی شدن و پیامدهای ان بر تعلیم و تربیت. مجله‌ی علوم تربیتی و روانشناسی، دوره‌ی سوم، شماره‌ی 3 و 4، ص 128-113
 • مظفری، مصطفی و میرزایی مقدم، مرتضی(1399)، « بررسی حقوقی نحوة عملکرد و مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از بحران کووید 19»،فصلنامه تحقیقات حقوقی ویژه نامه حقوق و کرونا، شماره 23، صفحات 411-385.
 • میرزایی، سید محمد حسین(1398) جستاری بر جهانی‌شدن و توسعه کارآفرینی، اولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملی
 • نش، کیت، جامعه شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست و قدرت، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: نشر کویر
 • ویسه، سیدمهدی، حیدریان، حسین، شیری، اسماعیل، جهانگیری، حسین (1392) بررسی پیامد‌‌های جهانی‌شدن با تاکید بر فرهنگ اسلامی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
 • وینسنت، اندرو، (1371)، نظریه‌های دولت، ترجمه دکتر حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
 • هلد، دیوید ومک گرو، آنتونی(1390)جهانی‌شدن ومخالفان آن، مسعودکرباسیان، تهران: انتشارات علمی وفرهنگی، چاپ اول

 

 • a-force-for-good-in-the-struggle-against-covid-19/ (Accessed 20 May 2020).
 • Mohseni-Cheraghlou, Amin ,Iran and The economic Fallout of COVI-19, 14 April 2020, avaliablie in: https://www.mei.edu/publications/iran-and-economic-fallout-covid-19
 • Beli_nska, M. A. (1998). For the good of humanity: Ludwig Rajchman medical statesman (p. 1998). Budapest: Central European University Press.
 • -Benedictow, O. J. (2004). The Black Death 1346–1353: The complete history. Woodbridge: Boydell Press
 • Cohn, S. K. (2010). Black Death, social and economic impact of the. In R. E. Bjork (Ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages. Oxford University Press.
 • -Economist. 2020. The state in the time of COVID-19. Economist. March 26, online: https://www.economist.com/leaders/2020/03/26/the-state-in-the-time-of-covid-19
 • -Goodman, P., Thomas, K., Wee, S., Gettleman, J. (2020). A new front for nationalism: The global battle against a virus. New York Times. April 10, online:https://www.nytimes.com/2020/04/10/business/coronavirus-vaccine-nationalism.html
 • Hale, Webster, Philips and Kiara,(2020).oxford covid 19government response tracker
 • Heymann DL, Shindo N. COVID-19: what is next for public health? The Lancet. 2020;395(10224):542-5.
 • Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., . . . Cao, B. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet, 395(10223), 497-506. doi:10.1016/s0140-6736(20)30183-5.
 • Jana Maftei , Sovereignty in International Law ,Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol 11, No 1 (2015)
 • Jordana J. (2011)، “The Global Diffusion of Regulatory Agencies Channels of Transfer and Stages of Diffusion”، Comparative Political Studies Journal، 44، no. 10
 • Kolitha Wickramage "State Sovereignty over Deadly Pathogens: Ensuring Global Health Security". Journal of International Law. University of Colombo. Faculty of Law Journal.2017-2018,pp,84-101.
 • Langan, M. (2018). Neo-colonialism and donor interventions: Western aid mechanisms. In Neo-colonialism and the poverty of ‘development’ in Africa (pp. 61–88). Cham: Palgrave Macmillan.
 • Miga-Beșteliu, R. (1998). Drept internațional: introducere in dreptul internațional public/International law: introduction to public international law. Bucharest: ALL.
 • Negulescu, P. (1927). Curs de drept constituțional român/Course of Romanian constitutional law. Bucharest.
 • Schertzer, R., & Woods, E.T. (2020b). How nationalism can be a force for good in the struggle against Covid-19. USApp- American Politics and Policy Blog. Retrieved from https://blogs.lse.ac.uk/usappblog/2020/04/09/how-nationalism-canbe-
 • Snowden, F. M. (2019). Epidemics and society: From the Black Death to the present. New Haven, Connecticut: Yale University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctvqc6gg5
 • Wang, Y. (2020). Speech of 24 May 2020. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1782262.shtml.
 • Wu, L. T. (2004). Plague fighter: The autobiography of a modern Chinese physician. Penang: Areca Books.
 • ایرانا،بحران گروه‌های مرجع در ایران امروز، 10/2/1398 https://www.irna.ir/news/83297333/
 • روزنامه تعادل،« جزییات یارانه کرونا اعلام شد » 24/5/1399 http://www.taadolnewspaper.ir
 • معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی دفتر: مطالعات زیربنایی، درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (48) اثرات شیوع ویروس کرونا بر سیاستهای حمایتی از مستأجران،شماره مسلسل 17098، خرداد 1399 https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1558272
 • روزنامه ایران، سال بیست و ششم، شماره 7342، بیستم اردیبهشت 1399
 • ایرنا، تب داغ انتخاب رشته تجربی از شیوع ویروس کرونا،24/ خرداد/1399
 • https://www.irna.ir/news/83816645