بررسی رابطه انتخابات با قدرت نرم، امنیت نرم و ناامنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس گروه انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمانشاه

2 دانشیار علوم سیاسی و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

3 استادیار علوم سیاسی و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

یکی از ابعاد مهم امنیت ملی، بُعد نرم افزاری آن است، که می‌تواند ناشی از قدرت نرم باشد. در این میان انتخابات به سبب کارویژه‌ها و کارکردهای نرم امنیت سازی که دارد، می­تواند موضوع امنیت و یکی از عوامل امنیت ساز و ناامنی باشد. بر این اساس مقاله حاضر ضمن تعریف و تبیین مفاهیم انتخابات، قدرت نرم و امنیت نرم از طریق روش  توصیفی- تحلیلی با  بهره­گیری از منابع مکتوب و مطالعات صورت گرفته درصدد پاسخ به این سئوال برآمده است، که انتخابات چگونه و به چه طریقی تولید امنیت و یا ایجاد ناامنی می کند؟ یافته های  بدست داده نشان داد که انتخابات در فضای قدرت نرم و ارزش ها، مشروعیت نظام سیاسی، اقتدار و کارآمدی حکومت، قانونمداری، مردم سالاری، مشارکت سیاسی نهادمند، انسجام ملی، فرهنگ رقابت و تعامل و ظرفیت سیاسی و... تولید امنیت نرم نموده و امنیت ساز است. از دیگر سو انتخابات در فضای آسیب­ها و تهدیدها در حوزه­ها و زمینه های مختلف که می­تواند  ناشی از علل و عوامل زمینه­ای، فردی و رفتاری، قوانین و مقررات و ساختاری باشند عامل تهدیدات نرم بوده و ایجاد ناامنی نمایند.

کلیدواژه‌ها


- آزر، ادوارد. ایومون، چونگ این(1377), ابعاد نرم افزاری امنیت ملی: مشروعیت، انسجام و ظرفیت سیستم سیاسی، ترجمه گروه امنیت ملی، سیاست دفاعی، شماره 11.
- افتخاری،اصغر(1392)،تهدید نرم، رویکردی اسلامی, تهران: پژوهشکدهمطالعات فرهنگیواجتماعیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری.
----------(1385)، فرهنگ عمومی به مثابه فرهنگ, فصلنامه امنیت عمومی، سال اول، شماره1 .
-----------( 1385)، صورت بندی امنیت ملی در حوزه فقه سیاسی، فصلنامه علوم سیاسی، سال نهم، شماره 33.
----------(1381)، رسانه وثبات سیاسی، مجموعه مقالات همایش رسانه و ثبات سیاسی- اجتماعی جمهوری اسلامی‌آیران، جلد اول، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
----------(1380) «فرهنگ امنیت جهانی» در امنیت جهانی, رویکردها و نظریه ها،  آ.دی. مک کین ای، ترجمه: اصغر افتخاری، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- احمدی، علی(1389)، انتخابات در ایران: بررسی حقوقی و قانونی، تهران: نشرمیزان.
- اونیل،پاتریک(1386)،مبانی سیاست تطبیقی،ترجمه سعیدمیرترابی،تهران: نشرقومس.
- بنی هاشمی، میرقاسم(1395)، انتخابات ثبات سیاسی وامنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
- توکل نیا، پرویز؛ گلشنی، علیرضا و احمدآذین(1397)، آسیب شناسی انتخابات ریاست جمهوری و راهکارهای اصلاح آسیب هاآن، فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، سال دوازدهم، شمار 45
- جهان بین، فرزاد و اعظم امامی(1393)، سرمایه اجتماعی حلقه ارتباطی قدرت نرم، امنیت نرم و تهدید نرم، دو فصلنامه قدرت نرم، سال چهارم، شماره دهم
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1387). ترمینولوژی حقوق، تهران، نشر گنچ دانش
- حسن بیگی، ابراهیم(1386)، رویکردهای مقابله با تهدید نرم علیه منافع امنیتی جمهوری اسلامی ایران، ماهنامه نگرش راهبردی، شماره 88.
- خواجه سروری، غلامرضا(1382)، رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
- خسروی، حسن(1388)، حقوق انتخابات دموکراتیک: اصول, مبانی و الگوهای مطلوب نظام انتخابات، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
- ذوالفقاری،حسینوحسینعصازیاننژاد(1389)، رویکرد امنیت داخلی در مقابله با تهدید نرم، فصلنامهمطالعاتدفاعیاستراتژیک، شماره 39.
- رُز، ریچارد(1390)، دایره المعارف بین المللی انتخابات، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: نشر میزان.
- رحیمی، علیرضا(1394)، انتخابات و امنیت ملی؛ از ثبات تا دگرگونی سیاس، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 96 .
- رضازاده، محمد امین(1396)، انتخابات: مشارکت سیاسی ومنافع ملی، داخلی وزارت کشور، معاونت سیاسی، دفتر امور سیاسی.
- سیف زاده،حسین(1388)، پانزده مدل نوسازی، توسعه و دگرگونی سیاسی،تهران:نشرقومس.
- سریع القلم، محمود(1382)، فرهنگ سیاسی ایران، چاپ پنجم، تهران: نشر فروزان روز.
- عبدالله، عبدالمطلب(1396)،  تأثیر مؤلفه های مذهبی بر رفتار رأی دهی و مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 77.
- گار، تد رابرت(1377)، چرا انسان‌ها شورش می کنند، ترجمه علی مرشدی زاده، جلد اول،تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
- گابریل، آلموند و همکاران(1376)، چارچوبی نظری برای بررسی تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
- گروهمطالعاتیدانشکدهامنیتملی(1388)، تهدید نرم و راهبردهای مقابله، تهران، انتشاراتدانشگاهعالیدفاعملی.
- قاضی، ابو الفضل(1382)، بایسته های حقوق اساسی، جلد دوازدم،تهران: نشرمیزان.
- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل(1371)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی کلیات ومبانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- قنبریان، محسن(1384)، انتخابات، حق یا تکلیف، فصلنامه کتاب نقد، سال سوم، شماره ۹ و۱۰.                                    
- محمدی لرد، عبدالمحمود(1393)، انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و ثبات سیاسی جمهوری اسلامیآیران, فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هیفدهم، شماره اول.
-ئهاشمی، سید محمد(1374)، حقوق اساسی جمهوری اسلامیآیران، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
- هریسی نژاد، کمال الدین(1380)، نظری بر ابعاد حقوقی انتخابات و راه های توسعه آن، نشریه دانشکدهادبیاتوعلومانسانیتبریز،  دوره44، شماره181-180.
- هافندرون، هلگاه(1371)، معمای امنیت: نظریه پردازی و ایجاد قواعد در زمینه امنیت بین المللی، ترجمه عیرضا طیب، سیاست خارجی، شماره4.
 
منابع لاتین
- Booth, Ken(2005) Critical Security Studies and World Politics, Colorado:  Lynne Reinner Publisher
- Rehman, Iqbalur(1992) National Security and The problems of    Unconventional Warfare, Dehli: Kanishka Publishing House.
    - Nye, Joseph S(2002), The Paradox of American Power: Why The World’s anly Saperpower Can’t Go It Alone, Oxford, Oxford University Press.
- Kaufman, D. Kraay, A. and Mastruzzi, M(2010) Governance MatterIV:Governance Indicator for 1996-2010.