دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، اسفند 1399، صفحه 1-362 
انتخاب کارگزاران، تجلی نظریه سیاسی اسلام در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نظریه ولایت فقیه

صفحه 27-46

محمدعلی فریدونی خانیمنی؛ مسعود راعی دهقی؛ غلامحسین مسعود؛ سیدمحسن ظریفکارفرد


بررسی سیاست‌های فراملی جمهوری اسلامی ایران و امنیت ایران و خاورمیانه

صفحه 205-222

سید مصطفی ابطحی؛ سید سعید زمانیان دهکردی؛ ابوالقاسم طاهری


بررسی فرایند تحول دولت در ایران معاصر (مطالعۀ موردی دورۀ مشروطه و پهلوی اوّل)

صفحه 309-328

سید مجتبی حسینی؛ فریدون اکبرزاده؛ حامد عامری گلستانی؛ روح الله شهابی