بررسی نقش دولت الکترونیک در سرعت عمل به کارهای حقوقی مردم و داوری‌ها در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری، گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استادیار، گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد قشم، دانشگاه ازاد اسلامی، قشم، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار روابط بین الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

دولت الکترونیکی استفاده از وسایل ارتباطی فن‌آوری مانند رایانه و اینترنت برای ارائه خدمات عمومی به شهروندان و سایر افراد در یک کشور یا منطقه است و فرصت‌های جدیدی برای دسترسی مستقیم و راحتی شهروندان به دولت و همچنین ارائه خدمات دولت به طور مستقیم فراهم می‌کند. برنامه دولت الکترونیکی به دلیل عوامل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و جمعیتی که باید مورد توجه قرار گیرند، ممکن است به عنوان یک مدل جهانی مورد استفاده قرار نگیرد. به ویژه در ایران که عوامل مذهبی و فرهنگی را باید در نظر گرفت، که برای موفقیت در مورد دولت الکترونیکی توسط شهروندان خود درک، پذیرفته و مورد استفاده قرار گیرد و البته قانون داوری‌های تجاری بین‌المللی ایران در شهریور 1376 تصویب شد. سؤال اساسی این است که ضرورت و الزاماتی که برای الکترونیکی شدن سیستم داوری  و سرعت عمل به کارهای حقوقی مردم در ایران وجود دارد چیست؟ و فرضیه مقاله این است که به منظور راه اندازی  یک سیستم یکپارچه و پیگیری سریع، آسان و حفظ امنیت اطلاعات و دسترسی سریع به اسناد به حداقل رسیدن حضور فیزیکی و حذف کاغذ در پروندهها دارد تا بتوان از این طریق به توسعه دست یافت. از جمله داوری‌های الکترونیکی که در ایران مربوط به داوری‌های تجارت الکترونیکی است. این مقاله با توجه به این موارد بدنبال بررسی امکان، ماهیت و نقش دولت الکترونیک در سرعت عمل به کارهای حقوقی مردم و داوری‌ها در ایران می پردازد.

کلیدواژه‌ها


اسماعیلی، علی محمد. (1389). جنگ نرم در همین نزدیکی. نشر ساقی، تهران.
اشمیتوف، کلایو. ام. (1378). حقوق تجارت بین‌الملل. ترجمه بهروز اخلاقی و همکاران. نشر سمت، جلد دوم، تهران
انصاری، پرویز. (1387). حقوق تجارت بین‌الملل. نشر میزان، چاپ اول، تهران.
درویشی، یوسف. (1388). شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات. نشر میزان، تهران.
رضایی، علی. (1394). نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی. فصلنامه دیدگاه­های حقوق قضایی، ش 70،
السان، مصطفی. (1385). ایجاب و قبول معاملات الکترونیکی. مجله تحققات حقوقی، شماره 43.
السان، مصطفی؛ دوان یامچی، امین. (1385). ماهیت رایانه‌ای و جنبه­های حقوقی و امضای دیجیتالی. فصلنامه دیدگاه­های حقوقی، شماره 31.
توکلی، زهرا؛ سادات طبایی، مهشید. (1394). اعتبار حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین‌المللی. انتشارات تهران.
جهرمی، گودرز. (1378). تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران. مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شماره 28- 27.
خوئی، بهزاد. (1395). نگاهی به داوری تجاری بین­المللی مشاور حقوقی اتاق بازرگانی صنایع ارومیه. سایت داوری.
ابوترابی، زارچی، محمد. (1386). داوری بر خط و مسائل حقوقی آن. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 
منابع انگلیسی
Hashemi, S., & Mardani, N. (2016). Comparative Study of International Commercial Arbitration and International Law in Iran. J. Pol. & L., 9, 242.
 
Girsoberger, Daniel & Schramm Dorothee cyber- Arbitration European Business organization Law Review 3, 2002. P. 610.
Sarpoulaki, M., Rad, A. E., & Saleknia, A. (2008). E-Government concept and spatial information: A case study in Islamic republic of Iran. The international archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences, 37(4), 19-23.
Caves, R. W. (2004). Encyclopedia of the City. Routledge. p. 180.
Kaylor, C., Deshazo, R., & Van Eck, D. (2001). Gauging e-government: A report on implementing services among American cities. Government Information Quarterly, 18(4), 293-307.
Izquierdo, C. G. (2010). A generic architecture for e-government and e-democracy:: requirements design and security risk analysis (Doctoral dissertation, Universidad Rey Juan Carlos).
Koh, C. E., & Prybutok, V. R. (2003). The three ring model and development of an instrument for measuring dimensions of e-government functions. Journal of Computer Information Systems, 43(3), 34-39.
Belanger, F., & Hiller, J. S. (2006). A framework for e‐government: privacy implications. Business process management journal.
Mkude, C. G., & Wimmer, M. A. (2015). Studying interdependencies of e-government challenges in Tanzania along a PESTEL analysis.
World Bank, (2011), Definition of E-Government,[online] available from http://go.worldbank.org/M1JHE0Z280[Accessed on 15 May 2011].
Gupta, M.P and Jana, D. (2003). 'E-Government evaluation: a framework and case study'. Government Information Quarterly20, 365–387.
Moon, M. J. (2002). The evolution of e-government among municipalties: rhetoric or reality? Public Administration Review, 62(4), 424-433.
Belanger, F. & Carter, L. (2008). Trust and risk in e-government adoption. Journal of Strategic Information Systems,17, pp. 165-176.
Al-Sabti, K.(2005). 'The Saudi Government in the Information Society'. [Online] Available from www.yesser.gov.sa.[Accessed on 10 Oct 2011].