جایگاه تروریسم در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و پیامدهای آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم‌ سیاسی (مسائل ایران ) واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی . کرمانشاه،ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی واحد کرمانشاه . دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران( نویسنده مسئول ).

3 استادیار گروه علوم سیاسی واحد کرمانشاه . دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

4 استادیار گروه علوم سیاسی واحد کرمانشاه.دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

تروریسم از ابزارهای مورد استفاده آمریکا در سیاست خارجی برای  کنترل بازیگران، منابع و فرآیندها بوده است. موضوع این تحقیق  نشان دادن الگوی رفتاری آمریکا در قبال دول غیرهمسو به بهانه مبارزه با تروریسم، نشان دادن هرگونه تلاش آمریکا برای جلوگیری از تثبیت موقعیت منطقه‌ای  ج. ا. ایران است.در این رابطه سوال تحقیق این است که جایگاه تروریسم در سیاست خارجی آمریکا چه پیامدهایی بر امنیت ملی ج. ا. ایران دارد؟ فرضیه تحقیق این است که بعد از 11 سپتامبر؛ راهبرد سیاست دفاعی و حمله  پیشدستانه و پیشگیرانه آمریکا در قالب تقابل با تروریسم بین الملل با اتخاذ راهبردهایی چون خاورمیانه بزرگ، محور شرارت، عملاً به تشدید فشارها، افزایش روزافزون تحریم ها،تقابل های نیابتی، گسترش ایران هراسی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ج. ا. ایران با توجه به رویه سیاست خارجی مستقل ومواجهه گرایانه با امریکا همواره به عنوان مانعی در راستای سیاست‌های توسعه طلبانه این قدرت‌ها و حامی و متحد منطقه‌ای آنها بوده لذا همواره ایران در راس تهدیدات امنیتی و منفعت طلبانه این قدرت‌ها قرار داشته است. این قدرت‌ها همواره درتلاش برای بحران آفرینی و تضعیف قدرت مرکزی ایران درداخل برای کاهش نقش آفرینی ونفوذ آن در مسائل منطقه‌ای بوده و این هدف به بهانه  مبارزه با تروریسم همواره از خود نشان داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


ازغندی، سید علیرضا، جهانگیری، سعید، (1397). واکاوی سیاست خارجی دونالد ترامپ در خاورمیانه و چالش های پیش روی آن (ابعاد و رویکردها)،  فصلنامه راهبرد سیاسی، شماره 5، تابستان.
امیراحمدی، هوشنگ، «سیاست خارجی منطقه ای ایران (بخش اول )»، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال هفتم، شماره 12-11مرداد و شهریور، 1384.
ایکنبری، جی. جان (1383)، تنها ابرقدرت: هژمونی امریکا در قرن 21 ، مترجم عظیم فضلی پور، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرارمعاصر.
بیگ زاداه، ابراهیم (1379)، «سازمان‌های غیردولتی و حقوق بین الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 31 و 32، پاییز و زمستان.
پیس، کلی – کیت اس (1384)، سازمان های بین المللی ، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی، تهران: نشر میزان.
توحیدی‌فرد، محمد (1381)، ضمانت اجراهای کیفری منشور ملل متحد، تهران: وزارت امور خارجه.
ثریا، جمشید(1388)، "آمریکا: تروریسم و بنیاد­گرایی"، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره­های 220-219.
جعفری، علی(1390)، مجموعه مقالات همایش بین­المللی رویکرد فرامنطقه­ای ناتو و چالش‌های فرارو، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران.
جنگ نرم (1389)، «ایران هراسی عملیات آمریکایی، صهیونیستی است»، جنگ نرم و عملیات روانی، 31 خرداد.
حاتم زاده، عزیزالله (1390)، «اوباما و ایران»، خبرگزاری فارس، 12 بهمن.
دهشیار، حسین (1386)، سیاست خارجی امریکا، خاورمیانه و دموکراسی، تهران: خط سوم.
دهشیار حسین (1386) "از لیبرالیسم قدرت نواز به نومحافظه کاری ایده نواز"، فصلنامه مطالعات بین المللی، سال چهارم، شماره 1.
دهشیار، حسین(1391)، سیاست خارجی آمریکا در تئوری و عمل، تهران، نشر میزان.
ذوالفقاری، مهدی، «پیامدهای حضور آمریکا در منطقه»، روزنامه رسالت، (26 اسفند 1384).
سریع القلم،محمود، (1381).  سیاست خارجی جمهوری اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی ماهنامه نگاه، سال چهارم، شمارۀ 46، مهر و آبان.
سلیمانی پورلک فاطمه (1389) قدرت نرم در استراتژی خاورمیانه­ای آمریکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
عابدی، سجاد، (1398). پروژا ایران هراسی، روزنامه اعتماد، شماره 4514
غضنفری، رامین، (1384). آمریکا - خلیج فارس؛ از سیاست تسلیحاتی تا مداخله گرایی، تحلیل از موسسه صلح استکهلم.
کریمی، حسین (1394)، «سیاست خارجی اوباما در آسیای غربی»، خبرگزاری تسنیم، 19 خرداد.
گزارش سالنامه‌ کمیسیون حقوق بین الملل (۱۹۷۹).
مختاری هشی، حسین، (1394). تأثیر تحریم‌های  بین المللی بر عوامل قدرت ملی؛ با تأکید بر تحریم‌های  شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ج.ا.ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره 38، تابستان.
منتظران، جاوید(1398). آثار حقوقی بین‌المللی تروریستی نامیدن سپاه، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری.
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی (۱۳۷۱)، آثار تحریم غرب علیه ایران، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
نعمتی، سید ناصر، (1394). نگاهی به حمایت‌های همراه با سکوت ایالات متحده در برابر برخی گروه‌های تروریستی. قابل دسترسی در:http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/2001406033481780358
Aghazade, mahdiye, (2014). International Sanctions and their Impacts on Iran’s Economy, Istanbul Aydin University, Department of International Relations.
Ajili, Hadi &‌; Mobini‌ Keshe, Zahra (2013), Iran oil sanctions (with emphasis on Europe Union oil‌ sanctions‌ in 2012, Journal of Political and International‌ Researchs‌, Islamic‌ Azad university of Shareza, No. 15. Summer.
Amuzegar, Jahangir (1997), “Adjusting to Sanction”, Foreign Affairs, May/ June.
Ashrafi, Nabiallah‌ (2012), Penalties and sanctions‌ and‌ its impact on the interaction‌ of‌ Iran from 2002 to 2012, M.A Thesis, Tarbiat modares university, Tehran. in Persian.
Bell , Duncan , (2007). Senior Lecturer, Department of Politics and International Studies, Cambridge University. His contributions to SAGE Publications's Encyclopedia of Governance (2007) formed the basis of his contributions...
Biersteker, Thomas, (2015). Sanctions. The Graduate Institute, Geneva Entry prepared for the Oxford Companion to International Relations.
Brohmer, Jurgen (2009) State Immunity and the Violation of Human Rights, Boston: Martinus Nijhoff Publishers
Campbell, Jason Michael O'Hanlin, Jermy Shapiro and Andy Unikewicz, “State of the Iraq and Afghanistan”, New York Times, March19, 2009.- http://www.Farda.org/Article
Carisch, Enrico & Rickard-Martin‌, Loraine‌ (2011), Global Threats and the Role‌ of‌United‌ Nations‌ Sanctions‌, International Policy Analysis‌, Friedrich‌-Ebert-Stiftung (Fes), New York Office.
Commins, David (2014). The Gulf States: A Modern History. London: I. B. Tauris Co Ltd.
Cristol, Jonathan, (2017). Realism , oxfordbibliographies.
DEITCH, IAN (2018). Netanyahu opposition to Iran deal not shared by all Israelis, https://apnews.com/4620cc8f50ff4419a110d4548d46647e/.
Ednah M Peter(2015). Classical Realism and International Relations Paperback – November 30, 2015 ,  GRIN Publishing
Emadi, Seyed Mohsen (2012), The effect of economic sanctions of the UN Security Council in the‌ enjoyment of human rights, Journal of Foreign Policy, Vol. 20, No. 1 Spring [in Persian].
Eyler, Robert (2007), "Economic Sanctions International Policy and Political Economy at Work", Palgrave Macmillan.
Gal, Yitzhak  & Yair Minzili, (2011). The Economic Impact of International Sanctions on Iran, WORKING PAPER.
Giuseppe Dentice, (2019). Israel's Foreign Policy: No Change in Sight, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.
Hufbauer, Gary Clyde, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliott, Barbara Oegg (2013), "Economic Sanctions: New Directions ‌‌for‌ the 21st Century", Peterson Institute for International Economics
Jakson, Robert and Sorensen, Georg (1998), Introduction to International Relations, London: Oxford.