دوره و شماره: دوره 16، شماره 59، شهریور 1401، صفحه 1-379 
استراتژی سیاسی ـ امنیتی ایران در خلیج فارس (2020ـ2018)

صفحه 3-24

معصومه قهرمانی؛ محمد یوسفی جویباری؛ مجید نجاتپور


کاربرد حسابرسی مدیریت در آسیب‌شناسی تحقق سند چشم‌انداز 1404

صفحه 49-70

بهروز نباوند؛ سینا خردیار؛ کیهان آزادی؛ مریم اوشک سرایی


بررسی انتقادی سیاست‏ قومی حکومت‏های پهلوی اول و دوم (1357- 1304)

صفحه 129-148

لفته دورکوندی؛ محمد طاهری خنکداری؛ نادر پور آخوند


جهان‌شمولی حقوق بشر و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 169-190

علی اکبر صمدزاده؛ حمیدرضا گوهریان؛ سید مهدی اصغری