دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، اسفند 1401، صفحه 1-169 
تبیین کنشگری ژئوپلیتیکی گروه‌های تروریستی در ناحیه بلوچستان

صفحه 3-28

حمیدرضا اله یاری؛ رسول افضلی؛ مرجان بدیعی ازنداهی


تبیین عوامل موثر بر مشارکت سیاسی زنان در ایران و چالش‌های پیش رو

صفحه 63-84

رضا صفایی؛ زهره پوستین چی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ سید عبدالامیر نبوی


بررسی و تحلیل حقوق قومیت‌های ایران براساس حقوق اساسی ج.ا. ایران و اسناد بین‌الملل

صفحه 103-120

عبدالحمید محسنی راد؛ مهدی شیخ موحد؛ روح اله رحیمی؛ حسین علایی


اختیارات حکومت اسلامی در تنظیم گری معاملاتِ سرمایه‌ای

صفحه 121-138

ابراهیم حبیب الهی؛ سعید منصوری؛ رضا موسی زاده


بررسی تطبیقی شیوه‌های تأمین مالی احزاب سیاسی در ایران و آمریکا

صفحه 139-161

زهره پناهی؛ محمد مقدم فرد؛ روح اله رحیمی؛ حسین علایی