جهان‌شمولی حقوق بشر و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوى دکترى، گروه حقوق عمومی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامى، زاهدان ،ایران

2 استادیارگروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاداسلامی ،مشهد، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق، واحد بیرجند، دانشگاه بیرجند، ایران

چکیده

جهان‌شمولی، پدیده‌ای  است که در عرصه های مختلف اقتصاد، سیاست و فرهنگ و... خود را نشان داده و پس از جنگ دوم جهانی به نوعی بر تمامی کشورها تاثیرگذار بوده است. رژیم بین المللی اقتصاد در قالب بانک جهانی، رژیم بین المللی هسته ای در قالب آژانس انرژی اتمی از جمله نهادهایی هستند که مشمول جهان‌شمولی شدند. در این میان یکی از مهم‌ترین رژیم‌های بین المللی، رژیم حقوق بشر است. با اینحال پیامدهای مختلف و بعضاً متضادی برای حاکمیت سنتی کشورها و از جمله ج. ا. ایران در پی داشته است.  بر همین اساس، پرسش اصلی تحقیق این است که جهان شمولی حقوق بشر چه نسبت و پیامد یا پیامدهایی برای جمهوری اسلامی به عنوان یک حاکمیت مستقل در پی داشته است؟ نتایج تحقیق نشان از آن داشت که، جهان‌شمولی حقوق بشر، به عنوان یک نیروی تاثیرگذار تاثیرات اساسی بر ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی ج. ا. ایران برجای گذاشته است. روش تحقیق در این پژوهش، کیفی از نوع توصیفی تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه‌ای و با استفاده از فیش برداری گردآوری شده است.

کلیدواژه‌ها


آقایی، بهمن (1376). فرهنگ حقوق بشر، تهران: کتابخانه گنج دانش.
احمدی، حمید (1393)، «آینده جنبش‌های اسلامی در خاورمیانه: طرح یک چارچوب نظری»، فصلنامه خاورمیانه، دوره اول، شماره 15.
بشیریه، حسین. (1378). جامعه‌شناسی ایران، تهران: نشر نی.
بشیریه، حسین. (1392). درآمدی بر جامعه‌شناسی ایران در دوره جمهوری اسلامی، تهران: انتشارات نگاه معاصر.
پروین، خیرالله. (1388). «تأثیر جهانی شدن و تحولات بین‌المللی بر حاکمیت و استقلال دولت‌ها »، مجله حقوقی دانشگاه تهران، دوره 40، شماره 1.
تاملینسون، جان (1381)، جهانی شدن و فرهنگ، ترجمه محسن حکیمی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
جوانا بوئر(1387).چالش‌هایی برای حقوق بشر بین المللی: تکوین حقوق بشر در عصر جهانی شدن، ترجمه مهدی ذاکریان، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
دانلی، جک. (1394). «جهان شمولی نسبی حقوق بشر»، ترجمه باقر اسدی، مطالعات بین‌المللی، دوره 12، شماره 2.
دلیرپور، پرویز. (1390). «شکاف‌های قدیم و جدید: درآمدی نظری بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران»، مهرنامه، سال اول، شماره 13.
دهشیری، محمدرضا. (1398). «نظریه جهان‌شمولی نسبی در روابط بین‌الملل». روابط بین‌الملل، سال 19، شماره 1.
ذاکریان، مهدی (1395). «جهان شمولی حقوق بشر در نظام نوین بین المللی»، فصلنامه امام صادق (ع)، سال اول، شماره 8.
رنجبری، ابوالفضل (1384)، حقوق کار، تهران: مجد.
ساجدی، امیر. (1397). «حقوق بشر و حقوق شهروندی از نگاه دولت‌ها ی اسلامی خاورمیانه با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال 12، شماره 37.
عاملی، سعیدرضا (1392)، «جهانی شدن: مفاهیم و نظریه‌ها»، فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون، دوره دهم، شماره 24.
عباسی، مجید (1392). «نقش حقوق بشر در واگرایی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا». فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال دوم، شماره 5.
قاری سیدفاطمی، سیدمحمد (1390). حقوق بشر در جهان معاصر، تهران: شهر دانش.
قربان نیا، ناصر (1386). «قرائت‌های گوناگون از حقوق طبیعی»، فقه و حقوق، دوره اول، شماره 1.
کلارک، یان. (1392). جهانی شدن و نظریه روابط بین الملل، ترجمه فرامرز تقی لو، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
مرتضوی، اسدالله. (1389). جهانی شدن حقوق و حاکمیت ملی. تهران: نشر پایان.
ملائکه، سیدحسن (1397). «تأثیر جهانی‌شدن بر شکاف‌های اجتماعی جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه دانش انتطامی اصفهان، دوره 1، شماره 37.
مهرپور، حسین (1392). نظام بین المللی حقوق بشر، تهران: انتشارات اطلاعات.
 نوبخش، یونس و سلطانیان، صدیقه (1389)، «جهانی شدن و چالش‌های دینی و ملی حاصل از آن»، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، دوره ششم، شماره 3.
نهاوندیان، محمد. (1383). ما و جهانی‌شدن. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات زندگی.
والاس، ربکا (1382). حقوق بین الملل، تهران: شهر دانش.
Bentham, Jermey, (2017). Works of Jeremy Bentham. https://heinonline-org.faraway.parisnanterre.fr/HOL/Page?handle=hein.beal/worksjb0004&id=1&size=2&collection=beal&index=beal/worksjb and
Cfr Rosa Balfour,(2006). “Principles of Democracy and Human Rights” en. Sonia Lucarelli y Ian Manners, Values and Principles in European Union Foreign Policy (New York; Routledge).
Cfr. Richard Balme(2008). “The European Union, China and Human Rights” 51. en Zaki Laidi (ed.) EU Foreign Policy in a Globalized World (New York: Routledge).
De pas, Van(2002), Confrontation and Reconciliation: I.R of Iran Foreign Policy toward Western Europe 1990 – 2000, M. A Thesis; Amesterdam University.
Donnelly, Jack (2007). The relative Universality of Human Rights, Human Rights Quarterly, Vol. 29, No. 2.
Peters, Anne(2016), Beyond Human Rights: The Legal Status of the Individual in International Law, T. Jonathan Huston, Cambridge University Press.
Simon, Serfaty (2004), “Bridging the Gulf Across the Atlantic: Europe and United States in the Persian Gulf “, The Middle East Journal, Vol. 52, No. 3