بررسی مأموریت‌ها و کارکردهای نظام آموزش عالی در راستای اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی بر اساس دیدگاه‌های مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 گروه مدیریت دولتی و عضو هیات علمی‌دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

این پژوهش در پی شناسایی و تبیین اولویت‌ها، محورها و کارکردهای آموزشی، پژوهشی و سیاست‌گذاری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در جهت عملیاتی سازی و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. بدین منظور پس از بررسی پیشینه نظری و پژوهشی، مؤلفه‌های اصلی مورد بررسی با استفاده از روش تحقیق کیفی بر محتوای سخنان مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی در بازه زمانی 1389-1394 مورد مداقه و تحلیل قرار گرفته است و محورهای اساسی فعالیت‌های مربوط به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شناسایی شده و سپس پرسشنامه تدوین شده به روش پیمایش در اختیار 50 نفر از خبرگان دانشگاه‌ها و حوزه آموزش عالی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان داد که همه عوامل 16 گانه مستخرج از بیانات مقام معظم رهبری از دید پاسخ دهندگان در فعالیت دانشگاه‌ها حائز اهمیت تلقی شده و سه عامل مفهوم سازی و ترویج گفتمان، تناسب علم با نیازهای کشور و تجاری سازی علم از بالاترین اولویت در برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها برخوردار است و بر این اساس پیشنهادهایی برای ایفای نقش اثربخش دانشگاه‌ها در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


آیت الله خامنه ای. سیدعلی(1389)، «بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت»، بازیابی شده در تاریخ 24/9/1387 ، قابل درسترسی در http://farsi.khamenei.ir
آیت الله خامنه ای. سیدعلی(1389)، «بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور»، بازیابی شده در تاریخ 16/6/1389 ، قابل درسترسی در http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10077
آیت الله خامنه ای. سیدعلی(1390)، «بیانات در حرم مطهر رضوی»، بازیابی شده در تاریخ 1/1/1390، قابل درسترسی در
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=11804
آیت الله خامنه ای. سیدعلی(1390)، «بیانات در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی»، بازیابی شده در تاریخ 14/10/1390، قابل درسترسی در http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18453
آیت الله خامنه ای. سیدعلی(1391)، «بیانات در دیدار کارگزاران نظام» ، بازیابی شده در تاریخ 3/5/1391 ، قابل دسترسی در http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20534
آیت الله خامنه ای. سیدعلی(1391)، «بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت‌های دانش بنیان»، بازیابی شده در تاریخ 8/5/1391 ، قابل دسترسی در http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20581
آیت الله خامنه ای. سیدعلی(1391)، «بیانات در دیدار دانشجویان» ،بازیابی شده در تاریخ 16/5/1391 ، قابل دسترسی در
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20686
آیت الله خامنه ای. سیدعلی(1392)، «بیانات در جمع فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» ،بازیابی شده در تاریخ 26/6/1392، قابل دسترسی در http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24033
آیت الله خامنه ای. سیدعلی(1392)، «تشکیل جلسه سران قوا در حضور رهبر انقلاب» ،بازیابی شده در تاریخ 6/12/1392 ، قابل دسترسی در http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25438
آیت الله خامنه ای. سیدعلی(1392)، «بیانات در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی»، بازیابی شده در تاریخ 20/12/1392 ، قابل دسترسی در http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25795
آیت الله خامنه ای. سیدعلی(1393)، «بیانات در حرم مطهر رضوی» ، بازیابی شده در تاریخ 1/1/1393 ، قابل دسترسی در http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25993
آیت الله خامنه ای. سیدعلی(1391)، «بیانات در دیدار کارگران گروه صنعتی مپنا» ، بازیابی شده در تاریخ 10/2/1393 ، قابل دسترسی در http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26284
آیت الله خامنه ای. سیدعلی(1393)، «بیانات در اساتید دانشگاه ها»، بازیابی شده در تاریخ 11/4/1393 ، قابل دسترسی در http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26859
آیت الله خامنه ای. سیدعلی(1393)، «بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هشتمین همایش ملی نخبگان جوان» ، بازیابی شده در تاریخ 30/7/1393 ، قابل دسترسی در http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27985
آیت الله خامنه ای. سیدعلی(1394)، «بیانات در دیدار اساتید دانشگاه»، بازیابی شده در تاریخ 13/4/1394 ، قابل دسترسی در
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30199
اسدی.علی(1393)، «نظام اقتصاد اسلامی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان،2(5)، ص 25-39
امین بیدختی، علی اکبر؛ زارع،مریم؛ نعمتی،محمدعلی(1391)، »ضرورت ایجاد واحد دانشگاه پژوهشی در د انشگاه‌های اسلامی ایران«، فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، شماره 1، ص 90-102
امین مظفری، فاروق؛ شمسی، لطف اله(1390)، »بررسی روش‌ها و رویکردهای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی، مطالعه موردی دانشگاه تبریز«، فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره5، ص 15-30
باقری نژاد، جعفر(1391)، »سیستم نوآوری ملی و جایگاه و نقش جدید دانشگاه‌ها در اقتصاد مبتنی بر نوآوری»، نشریه صنعت و دانشگاه، سال پنجم، شماره 17و18، ص 5-17
پژوهش، امین؛ پورکریمی،جواد(1393)، »دانشگاه کارآفرین؛ بیم‌ها و امیدها در اقتصاد دانش بنیان«، نشریه صنعت و دانشگاه، سال هفتم، شماره 25و26، ص 35-44
تراب زاده جهرمی.محمدصادق، سجادیه.سیدعلیرضا، سمیعی نسب. مصطفی(1392)، بررسی ابعاد و مولفه‌های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی،10(32)، ص 31-46
جبل عاملی،محمدسعید؛ آزادگان مهر، علیرضا(1389)، »الگوی حمایت از شکل گیری شرکت‌های انشعابی دانشگاهی با سازوکار سرمایه گذاری خطرپذیر، مطالعه موردی دانشگاه علم و صنعت ایران«، فصلنامه سیاست علم و فناوری، ص 15-29
سادات محسنی،هدی؛ شفیع زاده.حمید(1393)، «ظهور پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری؛ وجه تمایز دانشگاه صنتی و مدرن»، نشریه صنعت و دانشگاه، سال هفتم، شماره25و26، ص 15-24
سامنی. سامان، مدرس خیابانی.شهرام(1394)، «تحلیل پیکرده بنیاد گفتمان سیاست اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری»، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 22(2)، ص 107-121
سیف. اله مراد(1391)، الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران(مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری)، فصلنامه آفاق امنیت،5(16)، ص 5-22
سیفلو.سجاد(1393)، «مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، 5(2)، ص 151-173
عباس آباد عربی. احسان، بابائیان پور.مرضیه، فکری.رکسانا(1393)، مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر الگوی چابکی سازمان‌ها، فصلنامه راهبرد، 23(71)، ص 79-100
واعظی.سیدکمال، فدایی.محمد(1394)، «بررسی و تبیین مولفه‌های مدیریت راهبردی دانشگاه اسلامی مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی،4(9)، ص 39-58
یارفردی.رسول، احسان ملکی.شیما، بخشیان.عسل(1392)، «کنکاش در مقاومت اقتصادی»، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
Arroyo Vazquez, M.; Sijde, P.; Jiménez Saez, F.(2013), “Alice in Entrepreneurs' Land: The University Challenge”, High Technology Entrepreneurship. A Festschrift for Ray Oakey, pp. Bruneel, Johan, and Pablo D’Este. (2010),"Investigating the factors that diminish the barriers to university–industry collaboration." Research Policy, 858-868 101-112.
Corti E. and Riviezzo A.(2008), "Towards the entrepreneurial university". An analysis of the Italian universities engagement in the economic and social development". ESU Conference 2008 on entrepreneurship.22nd to 26th Norway
Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L(2000). “The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode 2"to a Triple Helix of university-industry-government relations”. Research Policy, Vol. 29 (2), 109-123.
Etzkowitz H, Webster A, Gebhardt C, Cantisano BR,(2000), “The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm“, Res Policy, 29, pp. 313–330
Hall, B. H. ; Link, A. N. & Scott, J.T., (2001),"Barriers Inhibiting Industry from Partnering with Universities: Evidence from the Advanced Technology Program," The Journal of Technology Transfer, Springer, vol. 26(1-2), pp. 87-98.
Schwab,K .(2012) ,”The global competitiveness, Report 2013-2014”, World Economic Forum.
Uyarra, E,(2010) Conceptualizing the Regional Roles of Universities, Implications and Contradictions”, European Planning Studies, 18(8), 1227-1246