دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، شهریور 1395، صفحه 1-161 
بازاندیشی سیاستی در نظریات و الگوهای آینده‌نگر، مناسب چشم‌انداز تمدنی انقلاب اسلامی

صفحه 133-154

سید مجید مطهری نژاد؛ محمد هادی همایون؛ سعید خزایی؛ محمدرضا حاتمی