انسان شناسی نظریه‌های امنیت: پیش پارادایم روح محور(عزت‌جو) در روابط بین‌الملل:بررسی موردی عزت‌جوئی ج.ا.ایران در دفاع مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 گروه ارتباطات دانشگاه ازاد ساری

چکیده

کلیه نظریه‌های روابط بین‌الملل، بر انسان‌شناسی «عقل‌محور» یا «میل‌محور» خاصی استوارند، با اندکی تأمل می‌توان تقسیم بندی جدیدی از پارادایم‌های امنیتی روابط بین‌الملل ارائه داد. بنابراین می‌توان در کنار دو پارادایم «عقل محور» و پارادایم «میل محور» از پارادایم سوم و جدیدی بنام پیش پارادایم «روح‌محور» نام برد. لذا با توجه به پیش پارادایم روح محور، سؤال اصلی پژوهش پیش‌رو بر این اساس شکل گرفته که آیا مفاهیم دیگری بجز کسب «قدرت» و «امنیت» همچون «عزت‌جویی و منزلت‌طلبی» قابلیت تبیین سیاست خارجی ج.ا.ایران را در دوران دفاع مقدس دارد؟ بنابراین مقاله حاضر با کاربست «نظریه انسان شناسی فلسفی» و مفهوم تحلیلی «عزت‌جوئی و منزلت‌طلبی» در پی نشان دادن این فرضیه است که مفاهیم دیگری بجز کسب قدرت و امنیت همچون «عزت‌جوئی و منزلت‌طلبی» قابلیت تبیین سیاست خارجی ج.ا.ایران را در دوران دفاع مقدس دارد؟ یافته‌های تحقیق نشان خواهد داد که رفتار و اقدامات ج.ا.ایران به عنوان موجودیتی اجتماعی در دوران دفاع مقدس با هدف تأمین عزت نفس ملی و کسب عزت و منزلت بوده است. همچنین می‌توان مفهوم «عزت‌جوئی و منزلت‌طلبی» را به سه مؤلفه «محدودیت خودخواسته در منازعات»، «اولویت هویت» و «منزلت‌جوئی» تبدیل و منازعات ج.ا.ایران در دفاع مقدس را تشریح و تبیین کرد. 

کلیدواژه‌ها


خمینی، سید روح الله (۱۳۸۵ الف تا س ). صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی(ره) (س). از جلد ششم تا بیست و یکم. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (س).
روحانی، حسن (۱۳۹۰ ) امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
سریع القلم، محمود (۱۳۹۱ ). ایران و جهانی شدن؛ چالش‌ها و راه حل‌ها. (چاپ چهارم). تهران: مرکز تحقیقات استرتژیک.
ظریف، محمد جواد (۱۳۹۲ ) آقای سفیر. به کوشش محمد مهدی راجی. تهران: نشر نی.
مصباح، احسان (1393). عزت‌جوئی و منازعات دولت مدرن ایران با جهان (1384 – 880 ه. ش )، پایان نامه دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران.
مورگنتا، هانس (۱۳۷۹ ). سیاست میان ملت‌ها: تلاش در راه قدرت و صلح. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
هاشمی رفسنجانی، علی اکبر (۱۳۷۸ ) هاشمی رفسنجانی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۰ : عبور از بحران. به اهتمام یاسر هاشمی. (چاپ چهارم) تهران: نشر معارف انقلاب.
هاشمی رفسنجانی، علی اکبر (۱۳۸۰ ) هاشمی رفسنجانی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۱ : پس از بحران. به اهتمام فاطمه هاشمی. (چاپ دوم). تهران: نشر معارف انقلاب.
هاشمی رفسنجانی، علی اکبر (۱۳۸۱ ) هاشمی رفسنجانی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۲ : آرامش و چالش. به اهتمام مهدی هاشمی. تهران: نشر معارف انقلاب.
هاشمی رفسنجانی، علی اکبر (۱۳۸۵ ) هاشمی رفسنجانی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۳ : به سوی سرنوشت. به اهتمام محسن هاشمی. تهران: نشر معارف انقلاب.
هاشمی رفسنجانی، علی اکبر (۱۳۸۷ ) هاشمی رفسنجانی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴ : امید و دلواپسی. به اهتمام سارا لاهوتی. (چاپ دوم). تهران: نشر معارف انقلاب.
هاشمی رفسنجانی، علی اکبر (۱۳۸۹ ) هاشمی رفسنجانی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۵ : اوج دفاع. به اهتمام عماد هاشمی(چاپ هشتم) تهران: نشر معارف انقلاب.
هاشمی رفسنجانی، علی اکبر (۱۳۸۹ ) هاشمی رفسنجانی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۶ : دفاع و سیاست. به اهتمام علیرضا هاشمی. (چاپ دوم). تهران: نشر معارف انقلاب.
هاشمی رفسنجانی، علی اکبر (۱۳۹۰ ) هاشمی رفسنجانی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۷ : پایان دفاع، آغاز بازسازی. به اهتمام علیرضا هاشمی. (چاپ چهارم). تهران: نشر معارف انقلاب.
 
 
 
منابع انگلیسی:
Waltz, Kenneth (1979). Theory of International Politics. New York: Random House.
Lebow, Richard (2008a). A Cultural Theory of International Relations. New York: Cambridge University Press.
Lebow, Richard (2008b). "Identity and International Relations". International Relations. 22: (4): 473-492
Mitzen, Jennifer (2006). "Ontological Security in World Politics: State Identity and the SecurityDilemma". European Journal of International Relations. 12(3): 341-370.
O'Neill, Barry (1999). Honor, Symbols and War. Ann Arbor, University of Michigan Press.
Wolf, Reinhard (2011). "Respect and disrespect in international politics: the significance of statusrecognition". International Theory. 3(1): 105-142.
Steele, Brent (2008). Onlogical Security in International Relations: Self-Identity and the IR State. London and New York, Routledge.
Onuf, Nicholas (2009). "Motivation". International Relations. 23(1): 143-148.
Bowman, James (2006). Honor: a History. New York, Encounter Books.
سایت:
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1400
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9275
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1245
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1014
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=3682